“สุเทพ”สั่งห้ามรับน้อง-กวดขันยาเสพติด

เลขาธิการ กอศ. ออกมาตรการสั่งห้ามรับน้องทั้งในและนอกสถานที่ ขู่สถานศึกษาฝ่าฝืนผู้เกี่ยวข้องต้องรับโทษ พร้อมออก 4 มาตรการป้องกันปัญหายาเสพติด ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงมาตรการห้ามจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ปีการศึกษา 2561 ว่า ในปีการศึกษา 2561 สอศ.ได้ออกมาตรการเรื่องการรับน้อง

ดังนี้  1. ห้ามมิให้สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 2. การจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษาต้องปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 เช่น ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อน และต้องมรครูควบคุม โดยครูหนึ่งคนต่อนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เกิน 30 คน ถ้ามีนักเรียน นักศึกษาผู้หญิงไปด้วย ให้มีครูผู้หญิงควบคุมไปด้วย ตามสัดส่วนที่เหมาสะมและต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน 3.  ห้ามมิให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือของมึนเมาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างเด็ดขาด 4.สถานศึกษาต้องเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล ติดตาม การจัดกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดเป็นระบบ  และ5.ให้สถานศึกษาชี้แจงทำความเข้าใจกับครู ผัปกครอง นักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่า โดยสถานศึกษาไม่มีนโยบายให้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ หากมีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เกิดขึ้นในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษาผู้เกี่ยวข้องต้องรับโทษตามระเบียบวินัย
 
ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า  ส่วนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้ 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงจัดสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่ และสารเสพติดทุกชนิด และต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในสถานศึกษา 2.สถานศึกษา เน้นการจัดกิจกรรมเชิงบวก กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนนักศึกษา ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด เช่น ด้านกฎหมาย ภัยยาเสพติด  คัดกรองนักเรียน นักศึกษาเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มเสพ 3.สนับสนุนและให้ความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านยาเสพติด และและ4.ต้องมีระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและภาคีเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

admin Author